Остра бъбречна увреда при чернодробна цироза

Острата бъбречна увреда (ОБУ) е често усложнение при пациентите с цироза и е свързана със седемкратно повишение на заболеваемостта и смъртността. Американската гастроентерологична асоциация (AGA) публикува обновени препоръки за диагноза и лечение. Ето по-важните от тях:

1. Остра бъбречна увреда се диагностицира при повишаване на креатинина с над 0.3 mg/dl (26.5 mcmol/l) в рамките на 48 часа или с над 50% спрямо изходната стойност или когато диурезата е редуцирана под 0.5 ml/kg/час за повече от 6 часа

2. Профилактични мерки срещу развитието на ОБУ при пациенти с цироза включват избягването на потенциално нефротоксични медикаменти, като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), избягване на прекомерна или немониторирани употреба на диуретици или неселективни бета-блокери, избягване на парацентеза във висок обем без заместване с албумин и съветване за пълно спиране на употребата на алкохол

3. Изследванията трябва да са насочени към установяване на причината за ОБУ, която може да се дължи на хиповолемия, остра тубулна некроза и хепаторенален синдром с ОБУ

4. Необходимо е подробно изследване за наличие на инфекция чрез микробиологични изследвания и посявка на проби от кръв и урина, парацентеза за оценка на спонтанен бактериален перитонит и рентгенография на бял дроб. Антибиотици не трябва да се прилагат профилактично, но трябва да се започнат, когато наличието на инфекция е силно вероятно

5. Когато серумният креатинин остава два пъти над горната граница въпреки изброените мерки, лечението трябва да продължи с албумин в доза 1g/kg венозно на ден 1, последвано от 20-40 g дневно с вазоактивни медикаменти (терлипресин)

6. Мидодрин трябва да се използва в начална доза 7.5 мг с постепенно титриране до 12.5мг три пъти дневно

7. Продължаваща инфузия с норадреналин трябва да се започне в доза 0.5 mg/час и да се повишава на всеки 4 часа с 0.5 mg/час до максимум 3 mg/час с цел повишаване на средното артериално налягане с над 10 mmHg или повишаване на диурезата с над 50 ml/час за поне 4 часа

8. Рискът от исхемични странични ефекти на терлипресин и норадреналин може да се намали чрез започване с по-ниска доза и постепенно титриране нагоре

9. Водният баланс трябва да се мониторира поради риск от белодробен оток

10. Пациентите с хепаторенален синдром с ОБУ са потенциални кандидати за чернодробна трансплантация

11. Трансюгуларен портосистемен шънт (TIPS) не трябва да се използва като специфично лечение на хепаторенален синдром с ОБУ

Лечението на пациентите с декомпенсирана цироза и остра бъбречна увреда трябва да бъде строго научно базирано поради високата смъртност. Лекарите трябва да са запознати с актуалните препоръки и да ги прилагат стриктно, без свои „логични“ размисли и импровизации.

Източник: Flamm SL, Wong F, Ahn J, Kamath PS. AGA Clinical Practice Update on the Evaluation and Management of Acute Kidney Injury in Patients With Cirrhosis: Expert Review. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Dec;20(12):2707-2716.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...